งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

:: ประเพณีเกี่ยวกับข้าว ::

ภาพโดย
อัจฉรินทร์ มาสเหียร

ภาพโดย
มานิต ลาภลือชัย

ภาพโดย
สมศักดิ์ เพชรพินิจวงศ์

ภาพโดย
ศุภมิตร บัวซ้อน

ภาพโดย
วาสนา สอดศรี

ภาพโดย
ศิริรัตน์ บุญสมญา

ภาพโดย
ศิริรัตน์ บุญสมญา

ภาพโดย
วาสนา สอดศรี

 


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.