:: การประชุมเวทีข้าวไทย ::

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยขึ้นทุกปี ในการประชุมเวทีข้าวไทยของแต่ ละปี จะมีการรายงานถึงสถานการณ์ข้าวรวมทั้งนำประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้น ๆ มาร่วม กันพิจารณาและหาทางแก้ไข โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในเรื่องข้าวเป็นส่วนร่วมที่สำคัญ นอกจากชาวนาแล้วผู้เข้าร่วมการประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งนักวิจัย และนักศึกษา หลายครั้งหลายหนที่เนื้อหาและผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยถูกนำไปหยิบยกพูดถึงและถูกต่อยอดในหลายวาระและโอกาส ส่งผลให้เกิดปฏิบัติการต่าง ๆ ตามมา

หัวข้อการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2548-2555 มีดังนี้

19 ธ.ค. 2548 อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา (320 คน)
22 ธ.ค. 2549 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาข้าวไทย (309 คน)
14 ธ.ค. 2550 อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา (350 คน)
19 ธ.ค. 2551 วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ (407 คน)
18 ธ.ค. 2552 วิกฤตข้าวไทย : ใครจะแก้ (473 คน)
01 มิ.ย. 2555 นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (716 คน)

ดาวน์โหลด : ข้อมูลของการประชุมแต่ละครั้ง โดยกดวันที่ของการประชุมนั้น