งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคณะกรรมการ 14 ท่าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2 ท่าน และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 6 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้

:: รายนามคณะกรรมการบริหาร ::
ชื่อ / นามสกุล
ที่อยู่
ตำแหน่งในมูลนิธิฯ

1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา
เลขที่ 2012 ซ.อรุณอัมรินทร์ 36
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ประธานกรรมการ

2. คุณ มีชีย วีระไวทยะ

นายกสมาคม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท12
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
รองประธานกรรมการ

3. ดร.ขวัญใจ โกเมศ

กรรมการและเลขาธิการ

 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ห้อง 317-320
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการและเลขาธิการ

4. คุณศรุดา แจ้งศิริเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท12
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการและเหรัญญิก

5. ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท เดวากูร์เมต์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด   
194 ถนนนคนไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการ

6. คุณจารุวรรณ วนาสิน

ประธานกรรม
การและกรรมการอำนวยการ

บจก. โลว์ จำกัด
195 ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 27-28
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร
กรุงเทพฯ 10120
กรรมการ

7. ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

รองเลขาธิการ

 

มูลนิธิชัยพัฒนา
เลขที่ 2012 ซ.อรุณอัมรินทร์ 36
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
กรรมการ

8. ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์

เลขาธิการ

 

  มูลนิธิสวิตา
เลขที่ 49/70 ซ.ท่านผู้หญิงพหล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการ

9. คุณมนตรี คงตระกูลเทียน

ประธานคณะผู้บริหาร
และและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

กลุ่มพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
36 ซอยจันทน์ 24 (เย็นจิตร)
ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการ

10. ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

นายกสมาคม

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ 
เลขที่ 5/80 หมู่บ้านเกษตรพัฒนา
ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการ

11. ดร.สมศรี อรุณินท์

เลขที่ 11/92 ม.4 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
กรรมการ

12. คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ประธานกรรมการ

  มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรรมการ

13. รศ.สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส

  สถาบันคลังสมองของชาติ
ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซั่ม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรรมการ

14. คุณชาลอต โทณวณิก
ผู้อำนวยการ
สำนักสื่อสารองค์กร

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน
) เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต ขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการ
:: รายนามที่ปรึกษากรรมการฯ ::
ชื่อ / นามสกุล
ที่อยู่
 
 

15. คุณจุฬารัตน์  นิรัติศยกุล

51 ซ.ปุณณวิถี 30 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

16. คุณวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ

ประธานกรรมการ

มูลนิธิอาชีวศึกษาสงเคราะห์  
171/206 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 

:: รายนามคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ::
ชื่อ / นามสกุล
ที่อยู่
 
 

17. รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

อธิการบดี์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

18. คุณศุภชัย หล่อโลหการ

ผู้อำนวยการ

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73 (อาคารโยธี ชั้น 3) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

19. คุณชาญพิทยา ฉิมพาลี

อธิบดี

กรมการข้าว
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

20. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

21. คุณลักษณ์ วจนานวัช

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

22. . คุณประสิทธิ์ บุญเฉย

นายกสมาคม

สมาคมชาวนา ข้าวไทย
เลขที่ 15/3 หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.