งานวิจัยข้าว


องค์ความรู้เรื่องข้าว

คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกรรมการ 14 ท่าน กรรมการกิตติมศักดิ์ 7 ท่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 3 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารฯ


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copyright (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.