Thai Rice Foundation under Royal Patronage มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ThaiRice.Org : มูลนิธิข้าวไทย
 

ข่าวข้าว
ต้องการอ่านข่าวข้าว คลิกที่ Banner ด้านบน จากนั้นใช้ข้อมูลดั่งนี้
Username: thairice2017
Password: thairice9427620

กรมการข้าว


 


องค์ความรู้เรื่องข้าว

 Free Site Counters
Free Site Counters


การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561

ค่ายข้าวปี 2561

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี  2561
ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 2561


สมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย
รายงานการประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย ครั้งที่ 3

<< กำหนดการประชุม >>
<< รายงานการประชุมฯ >>
<< ข้าวไทยในตลาดการค้าโลกและความท้าทาย >>


เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ
โครงการประกวดเรียงความ
"เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"


<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ประกาศผู้ได้รับรางวัล/บทเรียงความที่ได้รับรางวัล >>

สมัคร ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 2560
หมดเขตรับสมัครแล้ว
อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือก

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2


<< กฎเกณฑ์การสมัคร >> 
<< ใบสมัคร >>

The Colors of ASEAN Rice Culture Book
หนังสือเล่มล่าสุดของมูลนิธิฯ

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน
The Colors of ASEAN Rice Culture
168 หน้า 258 ภาพ

ราคาพิเศษเล่มละ 499 บาท

<< ดูรายละเอียด >>  << ใบสั่งซื้อ >>

.............................................................................................................................................................................

ร่วมเทิดทูลพระคุณข้าว กับของขวัญล้ำค่า
ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของ หรือเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรัก

ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปลูกภายใต้ระบบ GAP ที่อำเภอหนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี มีคุณภาพทัดเทียมกับที่ปลูกในภาคอีสาน เคยชนะอันดับหนึ่งการประกวดข้าวหอมมะลิแห่งชาติ
เมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
เข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท
ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว
หนังสือข้าว

1. สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน (168 p.)
2. 84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ (196 p.)
3. ข้าวของเรา (109 p.)
4. ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ (92 p.)

ของขวัญข้าว
...ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วย
ผลิตภัณฑ์ของขวัญข้าวของมูลนิธิฯ....

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียด บัตรอวยพร “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์ชุด “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวหลากหลายอย่าง
ทั้งการผลิตข้าว พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
และข้าวเป็นอาหาร

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียดซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
เป็นการรวบรวมบท 12 เพลง
เกี่ยวกับข้าว และชาวนา
และวิถีชีวิตชาวนา
ที่แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว)
ดูรายละเอียด
.............................................................................................................................................................................

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org
Copyright © 2006 All rights reserved by Thai Rice Foundation under Royal Patronage.