Thai Rice Foundation under Royal Patronage มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 


กรมการข้าว


 


องค์ความรู้เรื่องข้าว

 Free Site Counters
Free Site Counters

ricecongress
งานประชุมข้าวนานาชาติ IRC 2014 คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด


การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”

<< บทนำ >>
<< ใบประกาศภาษาไทย >>
<< ใบประกาศภาษาอังกฤษ>>
ค่ายข้าวปี 2557

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม
โครงการ “คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง”  

<< เอกสารโครงการ >>
<< กฎเกณฑ์การสมัคร >><<  โปสเตอร์ >>
<< โบรชัวร์ >> << ใบสมัคร >>


การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2557

การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2556
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2556
“อนาคตข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวโลก”
16 ธันวาคม 2556

<< เอกสารการประชุม >>
<< กำหนดการ >>
<< บทบรรยายและเอกสารประกอบ >>
<< ภาพจากการประชุม >>การประกวดผลงานจิตกรรม
ผลการประกวดภาพจิตรกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

<< ภาพที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน >>
<< ภาพที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ >>
<< ประวัติศิลปิน >>


 

การจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยครั้งที่ 1
การจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทย
ครั้งที่ 1 

<< หลักการและเหตุผล >>
<< รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ >>
<< กำหนดการการประชุมฯ >>
<< ภาพจากการประชุมฯ >>

การประกวดเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 3 ปี 2556
ในหัวข้อ “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควรคู่ครัวโลก”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท

.............................................................................................................................................................................

ร่วมเทิดทูลพระคุณข้าว กับของขวัญล้ำค่า
ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของ หรือเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรัก

เครื่องประดับเมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท ออกแบบเป็นเมล็ดข้าวทองคำและเมล็ดข้าวเงินชุบทองคำขาว โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว
หนังสือข้าว

หนังสือ ”84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ”
หนังสือ “ข้าวของเรา”
หนังสือ “ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ”

ลดราคาต้อนรับวันปีใหม่ไทย !!
ดูรายละเอียด

ของขวัญข้าว
...ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วย
ผลิตภัณฑ์ของขวัญข้าวของมูลนิธิฯ....

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียด บัตรอวยพร “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์ชุด “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวหลากหลายอย่าง
ทั้งการผลิตข้าว พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
และข้าวเป็นอาหาร

ดูรายละเอียด
ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
เป็นการรวบรวมบท 12 เพลง
เกี่ยวกับข้าว และชาวนา
และวิถีชีวิตชาวนา
ที่แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว)
ลดราคาต้อนรับปีใหม่ไทย !!
ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียดซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”

.............................................................................................................................................................................
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org
Copyright © 2006 All rights reserved by Thai Rice Foundation under Royal Patronage.