Thai Rice Foundation under Royal Patronage มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 


กรมการข้าว


 


องค์ความรู้เรื่องข้าว

 Free Site Counters
Free Site Counters


การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
“การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC”
14 ธันวาคม 2558


<< เอกสารการประชุมและกำหนดการ >>
<< ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ” >>
<< เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับอังกฤษ >>
<< เอกสารบรรยาย “The Changing Rice Production in Asean Countries” ฉบับแปลเป็นไทย >>
<< เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับอังกฤษ >>
<< เอกสารบรรยาย “The Changing World Rice Demand and Rice Markets” ฉบับแปลเป็นไทย >>
<< ภาพจากการประชุม >>

ค่ายข้าวปี 2558

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558
ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง
 

<< สรุปกิจกรรม >>
<< ภาพกิจกรรม >>
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน
ผลการประกวดภาพถ่าย
“ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”


<< บทนำ >>
<< ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล >>

การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย
การประชุมเวทีข้าวไทย 2557
“การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”
12 ธันวาคม 2557


<< เอกสารการประชุมและกำหนดการ >>
<< เอกสาร “การปฏิรูประบบวิจัยข้าวไทย” >>
<< เอกสาร “การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว” >>
<<เอกสาร “การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทำนา”>>
<<บทความที่เกี่่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง>>
<<บทความที่เกี่ยวข้อง สิทธิในที่ดินของชุมชน โฉนดชุมชน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง>>
<< ภาพจากการประชุม >>
<< ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม >>

การประกวดผลงานจิตกรรม
ผลการประกวดภาพจิตรกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

<< ภาพที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน >>
<< ภาพที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ >>
<< ประวัติศิลปิน >>
.............................................................................................................................................................................

ร่วมเทิดทูลพระคุณข้าว กับของขวัญล้ำค่า
ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของ หรือเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรัก

ประดับเมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท ออกแบบ
เป็นเมล็ดข้าวทองคำและเมล็ดข้าวเงินชุบ
ทองคำขาว โดยได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว


หนังสือข้าว

หนังสือ”84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ”
หนังสือ “ข้าวของเรา”
หนังสือ “ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ”


ลดราคาพิเศษตลอดปี 2558 !!!
ดูรายละเอียด

ของขวัญข้าว
...ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วย
ผลิตภัณฑ์ของขวัญข้าวของมูลนิธิฯ....

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียด บัตรอวยพร “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์ชุด “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวหลากหลายอย่าง
ทั้งการผลิตข้าว พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
และข้าวเป็นอาหาร

ดูรายละเอียด
ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
เป็นการรวบรวมบท 12 เพลง
เกี่ยวกับข้าว และชาวนา
และวิถีชีวิตชาวนา
ที่แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว)
ลดราคาพิเศษตลอดปี 2558 !!!
ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียดซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”

.............................................................................................................................................................................
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org
Copyright © 2006 All rights reserved by Thai Rice Foundation under Royal Patronage.